468

تعداد واحدهای قرآنی

0

تعداد دارالقرآن های بسیج

3549

تعداد قرآن آموزان

0

تعداد دوره های درحال اجرا

چند رسانه‌ای

طراحی شده توسط تیم نرم افزار سازمان فضای مجازی بسیج