دارالقرآن بسیج کشور
فعالان قرآنی عزیز

تجربه خود را از فعالیت موفق قرآنی در مسجد با ما به اشتراک بگذارید

0 +
تعداد تجربه

تجربه های شما را به اشتراک می گذاریم

برای استفاده دیگران از موفقیت های شما، پس از بررسی تجربه های شما را به عنوان زکات موفقیت شما با دیگر فعالان قرآنی مساجد در همینجا به اشتراک میگذاریم

من سال 93 قرآن آموزان مسجدم رو بردم در مسجد روستای کناری مون و محفل برگزار کردیم. در اون محفل قرآن آموزانی که نیم جزء حفظ کرده بودند، جلو جمعیت حفظ خودشون رو ارائه کردند. این محفل خیلی برای روحیه قرآن آموزان موثر بود.

بیشترین چیزی که انگیزه ایجاد کرد برای قرآن آموزان بنده شرکت در مسابقه بود که سعی می کردند خودشون رو به مسابقه برسونند و جایزه دریافت کنند.